تبلیغات
شهید حسادت

شهید حسادت
بحثی پیرامون علل شهادت اولین شهید حسادت و یکی از مظلومان بزرگ تاریخ رسول اکرم حضرت محمد مصطفی (ص)
نویسندگان

 أبوبكر و عمر دفعات متعدّدى تحت فرمان دیگران مأمور شده بودند كه ، یك بار در حمله ذات السّلاسل زیر فرمان عمروبن العاص و فرمان على علیه السّلام و یك بار زیر فرمان أبوعبیدة بن الجرّاح و یك بار نیز در سال دهم ، زمانى كه پیامبر صلّى الله علیه و آله سباع ابن عرفظه غفارى را بر آن دو به أمیرى گماشت ، این مطلب را ابن هشام ذكر نمود ، وبخارى و مسلم و أبوداود و نسائى و دیگران روایت كرده اند .

و یك بار نیز زیر فرمان اسامة بن زید كه به شام مى رفت قرار گرفتند و به همین جهت تا آخر عمر اسامه را با نام أمیر صدا مى زدند (419) .

و با این بیان عمروبن العاص و أبوعبیدة بن الجرّاح و اسامة بن زید فرمانده لشكرهائى بودند كه أبوبكر و عمر در میان سربازان آنها به چشم مى خوردند ، و همین ثابت مى كند كه آن دو به همراه عثمان بن عفّان از عامّه اصحاب پیامبر صلّى الله علیه و آله بودند ، كه هیچ چیزى آنان را از دیگر مسلمانان متمایز نمى كرد ، و جز قدرت سیاسى كه در انقلاب سقیفه بر آن دست یافتند ، چیزى آنان را متمایز ننمود . در حالى كه بر رسول خدا صلّى الله علیه و آله و وصىّ او علىّ بن أبى طالب احدى زعامت و ریاست نكرد .

و على بن ابراهیم قمّى بازگشت أبوبكر را به مدینه و رفتن على علیه  السّلام را به عنوان أمیر حج تأیید نمود (420) و پیامبر صلّى الله علیه و آله فرمود : براى احدى سزاوار نیست .این ] برائت [ را ابلاغ نماید ، مگر آنكه مردى از اهل من باشد .

و صاحب تفسیر ألمنار مى گوید : این سخن رسول خدا صلّى الله علیه و آله كه فرموده « اَو رَجُل مِن اَهلى » در روایت سدى را ، روایت دیگرى از رسول خدا صلّى الله علیه و آله كه نزد طبرى و دیگران مى باشد و فرموده « یا مردى از اهل بیت من باشد » تفسیر نموده است .

و این نصّ صریح ثابت مى كند كه تأویل كلمه « منّى » به این معناست كه جان على علیه السّلام چون جان رسول خدا صلّى الله علیه و آله و على علیه السّلام همانند رسول خدا صلّى الله علیه و آله و أفضل از تمام اصحاب وى مى باشد(421).

و این بیان روشن مى كند على علیه السّلام تحت فرمان احدى قرار نگرفته است .

و علاّمه حلّى در كتاب المستجاد مى گوید :

محمّد صلّى الله علیه و آله به على علیه السّلام فرمود تا أبوبكر را بین رفتن با خود ( یعنى تحت فرمان على علیه السّلام ) یا برگشتن مخیّر نماید ، پس أبوبكر بازگشت (422) و سهیلى بازگشت أبوبكر را به مدینه و رفتن على بن أبى طالب علیه السّلام را با ] نامه [ برائت ، تأئید نمود (423) .

و سبط ابن الجوزى رفتن علىّ بن أبى طالب علیه السّلام را به عنوان أمیر حج و بازگشت أبوبكر را به مدینه تصحیح نموده و چنین مى گویند :

پیامبر صلّى الله علیه و آله ناقه عضباء خود را به على علیه السّلام داد و در ذى الحلیفه به او رسید ، و آیات را از او گرفت ، پس أبوبكر بسوى رسول خدا صلّى الله علیه و آله بازگشت و گفت : پدر و مادرم فداى شما شوند ، آیا در مذمّت من چیزى از قرآن نازل شده است ؟

نبىّ مكرّم صلّى الله علیه و آله فرمود : نه ، اما از طرف من كسى جز من یا مردى از من ، تبلیغ نمى كند (424) .

و در همین زمینه ، صدها مصدر دیگر وجود دارد كه این روایت را ذكر مى كند كه علىّ بن أبى طالب علیه السّلام سوره برائت را از أبوبكر گرفت و أبوبكر به مدینه بازگشت ، و از نزول آیه در مذمّت خود ترسید ، یا برافروخته و بى تاب شد .

و از جمله كسانى كه تبلیغ سوره برائت را به واسطه على علیه السّلام و حجّ على علیه السّلام را با مردم ذكر كرده اند ، أبو محمّد اسماعیل سدى كوفى متوفّاى سال 128 هجرى و محمّد بن اسحق متوفّاى سال 151 هجرى و امام حنبلیان احمد بن حنبل ، متوفّاى سال 241 هجرى و أبومحمّد عبدالله دارمى ، صاحب سنن ، متوفّاى سال 255 هجرى و أبوعبدالله بن ماجه قزوینى ، صاحب سنن متوفّاى سال 273 هجرى و أبوعیسى ترمذى ، صاحب صحیح متوفّاى سال 279 هجرى و یعقوبى متوفّاى سال 292 هجرى (425) و حافظ أبوعبدالرّحمن احمد نسائى ، صاحب سنن متوفّاى سال 303 هجرى و عبدالله بغوى ، صاحب ألمصابیح ، متوفّاى 317 هجرى و سلیمان بن احمد طبرانى ، متوفّاى سال 360 هجرى و على بن عمر دار قطنى ، متوفّاى سال 385 هجرى و حاكم نیشابورى ، صاحب مستدرك متوفّاى سال 405 هجرى و جار الله زمخشرى و ابن أبى الحدید و سخاوى و جلال الّدین سیوطى و قسطلانى و ابن حجر هیثمى مى باشند .

و طبرى بازگشت أبوبكر را به مدینه نیز ثبت كرده است (426) و در همین كتاب ، بازگشت مجدّد او را به عنوان أمیر حج اضافه نموده اند ، لكن چنین مطلبى را عقل نمى تواند بپذیرد ، زیرا در صورت بازگشت أبوبكر به مدینه و رجوع مجدّد او به مكّه ، أقلا محتاج فرصتى ده روزه مى شد ، بعلاوه هیچ دلیلى موجود نیست كه پیامبر صلّى الله علیه و آله مجدّداً او را بعنوان أمیر بر حاجیان فرستاده باشد .

كما اینكه هیچ كدام از راویان وجود گفتگوئى دیگر بین على علیه السّلام و أبوبكر را نقل نكرده اند ، كه مثلا على علیه السّلام بفرماید : اى أبوبكر بعنوان أمیر آمده اى یا بعنوان مأمور ؟

و رسول خدا صلّى الله علیه و آله دوبار فرمود كه على از من و من از على هستم ، یك بار در جنگ احد كه اصحاب از اطراف وى فرار كردند ، و فقط على بن أبى طالب علیه السّلام باقى ماند ، و بعد از آن جبرئیل گفت : و من از شما دو نفر مى باشم .

و به همین جهت محمّد بن اسحاق در كتاب مغازى مى گوید : زهرى مى گوید جبرئیل علیه السّلام گفت : « همدردى و مواساة واقعى همین است » زیرا مردم از اطراف رسول خدا صلّى الله علیه و آله در روز احد فرار كردند ، حتى عثمان بن عفّان كه او أوّلین نفرى بود كه فرار كرد ، و وارد مدینه گردید ، و درباره او این آیه نازل شد :

إنَّ الَّذینَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّیْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا (427)

همانا آنانكه از شما در جنگ احد پشت كرده و منهزم شدند شیطان آنان را به سبب بعضى نافرمانى و بدكارى هایشان به لغزش افكند .

و دفعه دیگر رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرمود : على از من است و من از او هستم ، و این بار هنگامى بود كه على علیه السّلام را در سال نهم هجرى به عنوان أمیر حج فرستاد (428) .


[419] ـ ألبدایة و النّهایة 73 ج 8 .

[420] ـ تفسیر قمى 158 و 282 ج 1 .

[421] ـ تفسیر المیزان 176 ج 9 .

[422] ـ ألمستجاد من الإرشاد ، علاّمه حلى 57 ، بحار الأنوار 11 ج 22 .

[423] ـ ألرّوض الأنف 374 ج 2 ، خصائص نسائى 20 ، سنن ترمذى 183 ج 2 ، مسند احمد 283 ج 3 ، ألدّر المنثور ، سیوطى 46 ج 10 ، مستدرك الصّحیحین 51 ج 3 ، و به فضائل الخمسه در صحاح ستّه 383 ج 2 مراجعه كنید .

[424] ـ تذكرة الخواص ، سبط ابن جوزى 43 .

[425] ـ تاریخ یعقوبى 7 ج 2 .

[426] ـ تاریخ طبرى 382 ج 2 .

[427] ـ سوره آل عمران ، آیه 155 .

[428] ـ تذكرة الخواص ، سبط ابن جوزى 43
[ شنبه 30 اردیبهشت 1391 ] [ 07:59 ق.ظ ] [ سینا علی نسب ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


این وبلاگ گامی است کوچک در جهت روشنگری روشها و دفعات و نتیجه سوء قصدهایی که برای پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد (ص) بوسیله خلفای راشد و برخی نزدیکان ایشان که از دشمنان واقعی و ماری در آستین بودند بوقوع پیوسته است

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
ابزارهای مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب